Algemene voorwaarden

Om de rijlessen zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn hier onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Simia. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen.

Artikel 1
1.1 De leerling krijgt theorie- en/of praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig ‘bevoegdheidspas’.

1.2 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: rookpauzes houden.

1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden of autopech, wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Uiteraard worden deze kosten niet verhaald op de leerling. De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2
2.1 Om lessen te mogen volgen moet je minimaal 16,5 jaar oud zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd de verstrekte leskaart bij zich te hebben, zodat de vorderingen van de rijopleiding en het aantal lessen van het lespakket bijgehouden kunnen worden.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeldt staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling. Voor de wijze van betalingen gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 3
3.1 Losse lessen dienen na de rijles contant betaald te worden aan de instructeur, tenzij anders afgesproken.

3.2 Betalingen per bank worden via rekeningnummer IBAN: NL71 ABNA 0800 33 0277 t.n.v. Rijschool Simia voldaan.

3.3 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 5 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet, dan kunnen de lessen stop worden gezet.

3.4 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, word de leerling in eerste instantie mondeling hierop geattendeerd. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 5 dagen na de mondelinge attentie een factuur (herinnering) van de achterstand.
b. Mocht de betaling dan nog steeds niet te zijn voldaan, dan mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag. Deze rente bedraagt 10% op jaarbasis.

3.5 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan kan de rijschool een incassobureau inschakelen. Dan komen er extra kosten bij, die de leerling zelf moet betalen.

Let op bij niet tijdig betalen!!!! Bij het niet op tijd betalen van de factuur word er per 1 november kosten in rekening gebracht.

Het komt steeds vaker voor dat de factuur die wij sturen niet tijdig word betaald, en dat wij dusdanig veel tijd en energie kwijt zijn om telkens achter de mensen aan te gaan om de betaling te doen. Hierdoor zijn wij helaas genoodzaakt maatregelingen te treffen.

De kosten bedragen per herinnering €10,00 en dat kan dus flink oplopen, en kunnen zelfs de lessen worden stopgezet.

De kosten van een aanmaning zijn €15,00 Voorkom deze onnodige kosten en betaal tijdig.

Mocht er na deze sancties nog geen betaling worden gedaan dan zal het incasso bureau het gaan overnemen.